NOTA PRAWNA

Dane identyfikacyjne

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej zamieszczono następujące dane: Firma, która jest właścicielem domeny internetowej to SON PERETO S.L., z adresem Carrer Princesa, 6 – 07500 Manacor, numer C.I.F.: B57930786. E-mail kontaktowy: info@sonpereto.com strony.

Użytkownik

Dostęp i/lub korzystanie z niniejszego portalu SON PERETO S.L. oznacza, że UŻYTKOWNIK, uzyskując dostęp i/lub korzystając z niego, akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania zawarte w niniejszym dokumencie. Powyższe warunki obowiązują niezależnie od Ogólnych Warunków Umownych, które mogą być obowiązkowe.

Korzystanie z portalu

Serwis www.sonpereto.com zapewnia dostęp do różnorodnych informacji, usług, programów lub danych (dalej “Treści”) w Internecie należących do SON PERETO S.L. lub jego licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację, która może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.

Podczas tej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIKOWI może zostać przydzielone hasło, za które jest odpowiedzialny i które zobowiązuje się używać starannie i poufnie. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne czy grupy dyskusyjne) oferowanych przez SON PERETO S.L. za pośrednictwem swojego portalu w sposób właściwy i nie wykorzystywać ich np. ale nie tylko, do (i) niedozwolonych, nielegalnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym działań; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, terrorystycznym lub wymierzonym w prawa człowieka; (iii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych SON PERETO S.L., jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i ewentualnie korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz zmieniać lub manipulować ich wiadomościami. SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności ludzkiej, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie lub pornograficzne, godzą w młodzież lub niemowlęta, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne lub które w jego opinii nie nadają się do publikacji. W każdym przypadku SON PERETO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach lub innych narzędziach uczestnictwa.

Ochrona danych

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez SON PERETO S.L. za pośrednictwem Strony internetowej, należy podać pewne dane osobowe. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że poprzez wypełnienie tych formularzy Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zbiorach SON PERETO S.L. w celu świadczenia Państwu naszych usług oraz informowania Państwa o ulepszeniach strony internetowej. Informujemy również o możliwości bezpłatnego skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@sonpereto.com lub na adres Carrer Princesa, 6 – 07500 Manacor.

SON PERETO S.L. informuje również, że przestrzega ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz że w każdej chwili zwróci się do Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa poczty elektronicznej w celach komercyjnych.

Własność intelektualna i przemysłowa

SON PERETO S.L., sama lub jako jej następca prawny, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, jak również do elementów na niej zawartych (w tym między innymi obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych wymaganych do obsługi, dostępu i użytkowania itp.) należących do SON PERETO S.L. lub jej licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1 akapit drugi Kodeksu własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym udostępnianie, całości lub części treści niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia SON PERETO S.L. jest wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej SON PERETO S.L. UŻYTKOWNIK może przeglądać elementy Portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że odbywa się to wyłącznie na jego osobisty i prywatny użytek. UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od usuwania, modyfikowania, obchodzenia lub manipulowania urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na stronach SON PERETO S.L.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

SON PERETO S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane błędami lub pominięciami w Treściach, brakiem dostępności Portalu lub przenoszeniem w Treściach wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu ich uniknięcia.

Zmiany

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoim Portalu bez uprzedniego powiadomienia oraz do modyfikowania, usuwania lub dodawania zarówno treści i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, jak i sposobu ich prezentacji na Portalu.

Linki

W przypadku, gdy strona www.sonpereto.com zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, SON PERETO S.L. nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i ich zawartością. W żadnym wypadku SON PERETO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej osoby trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności lub konstytucyjności materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych.

Zamieszczenie tych linków zewnętrznych nie oznacza również jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub uczestnictwa z podmiotami powiązanymi.

Prawo do wykluczenia

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do Portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub na żądanie osoby trzeciej, jeśli Użytkownik nie przestrzega niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Ogólne

SON PERETO S.L. będzie ścigać każde naruszenie niniejszego Regulaminu, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie swojego portalu i podejmie wszelkie środki cywilne i karne, do których może być uprawniony przez prawo.

Modyfikacja tych warunków i czasu trwania

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie, w miarę ich należytego publikowania.

Ważność wyżej wymienionych warunków zależy od ich ekspozycji i będzie obowiązywać do czasu ich należytego opublikowania i zmiany przez innych.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Stosunek pomiędzy SON PERETO S.L. a UŻYTKOWNIKIEM podlega obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a wszelkie spory będą poddane sądom miasta Manacor.

NOTA PRAWNA

Dane identyfikacyjne

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej zamieszczono następujące dane: Firma, która jest właścicielem domeny internetowej to SON PERETO S.L., z adresem Carrer Princesa, 6 – 07500 Manacor, numer C.I.F.: B57930786. E-mail kontaktowy: info@sonpereto.com strony.

Użytkownik

Dostęp i/lub korzystanie z niniejszego portalu SON PERETO S.L. oznacza, że UŻYTKOWNIK, uzyskując dostęp i/lub korzystając z niego, akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania zawarte w niniejszym dokumencie. Powyższe warunki obowiązują niezależnie od Ogólnych Warunków Umownych, które mogą być obowiązkowe.

Korzystanie z portalu

Serwis www.sonpereto.com zapewnia dostęp do różnorodnych informacji, usług, programów lub danych (dalej “Treści”) w Internecie należących do SON PERETO S.L. lub jego licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację, która może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.

Podczas tej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIKOWI może zostać przydzielone hasło, za które jest odpowiedzialny i które zobowiązuje się używać starannie i poufnie. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne czy grupy dyskusyjne) oferowanych przez SON PERETO S.L. za pośrednictwem swojego portalu w sposób właściwy i nie wykorzystywać ich np. ale nie tylko, do (i) niedozwolonych, nielegalnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym działań; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, terrorystycznym lub wymierzonym w prawa człowieka; (iii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych SON PERETO S.L., jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i ewentualnie korzystać z kont e-mail innych użytkowników oraz zmieniać lub manipulować ich wiadomościami. SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności ludzkiej, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie lub pornograficzne, godzą w młodzież lub niemowlęta, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne lub które w jego opinii nie nadają się do publikacji. W każdym przypadku SON PERETO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach lub innych narzędziach uczestnictwa.

Ochrona danych

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych przez SON PERETO S.L. za pośrednictwem Strony internetowej, należy podać pewne dane osobowe. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że poprzez wypełnienie tych formularzy Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zbiorach SON PERETO S.L. w celu świadczenia Państwu naszych usług oraz informowania Państwa o ulepszeniach strony internetowej. Informujemy również o możliwości bezpłatnego skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@sonpereto.com lub na adres Carrer Princesa, 6 – 07500 Manacor.

SON PERETO S.L. informuje również, że przestrzega ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz że w każdej chwili zwróci się do Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa poczty elektronicznej w celach komercyjnych.

Własność intelektualna i przemysłowa

SON PERETO S.L., sama lub jako jej następca prawny, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, jak również do elementów na niej zawartych (w tym między innymi obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych wymaganych do obsługi, dostępu i użytkowania itp.) należących do SON PERETO S.L. lub jej licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1 akapit drugi Kodeksu własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym udostępnianie, całości lub części treści niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia SON PERETO S.L. jest wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej SON PERETO S.L. UŻYTKOWNIK może przeglądać elementy Portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że odbywa się to wyłącznie na jego osobisty i prywatny użytek. UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od usuwania, modyfikowania, obchodzenia lub manipulowania urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na stronach SON PERETO S.L.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

SON PERETO S.L. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane błędami lub pominięciami w Treściach, brakiem dostępności Portalu lub przenoszeniem w Treściach wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu ich uniknięcia.

Zmiany

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoim Portalu bez uprzedniego powiadomienia oraz do modyfikowania, usuwania lub dodawania zarówno treści i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, jak i sposobu ich prezentacji na Portalu.

Linki

W przypadku, gdy strona www.sonpereto.com zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, SON PERETO S.L. nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i ich zawartością. W żadnym wypadku SON PERETO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej osoby trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności lub konstytucyjności materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych.

Zamieszczenie tych linków zewnętrznych nie oznacza również jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub uczestnictwa z podmiotami powiązanymi.

Prawo do wykluczenia

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do Portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub na żądanie osoby trzeciej, jeśli Użytkownik nie przestrzega niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Ogólne

SON PERETO S.L. będzie ścigać każde naruszenie niniejszego Regulaminu, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie swojego portalu i podejmie wszelkie środki cywilne i karne, do których może być uprawniony przez prawo.

Modyfikacja tych warunków i czasu trwania

SON PERETO S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie, w miarę ich należytego publikowania.

Ważność wyżej wymienionych warunków zależy od ich ekspozycji i będzie obowiązywać do czasu ich należytego opublikowania i zmiany przez innych.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Stosunek pomiędzy SON PERETO S.L. a UŻYTKOWNIKIEM podlega obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a wszelkie spory będą poddane sądom miasta Manacor.